4 نفر
4 سطح مختلف کیفیت
4 زمان ارتباط طلف شده
4برابر فضای بیشتر